Znajdź serwis
Bezpłatna infolinia
22 506 61 50
Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z usług naszego serwisu www.compet.pl („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.
Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Compet Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Płowiecka 17, 04-501 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000537024, NIP: 9512409139 , kapitał zakładowy: 50.000 zł.

Które dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś nam wypełniając jeden z elektronicznych formularzy (“Formularz”), dostępnych w naszym serwisie compet.pl („Serwis”) lub które zostały przekazane nam za Twoją zgodą.
Są to takie dane osobowe, jak: Twoje imię i nazwisko, Twój adres email, Twój numer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, a także logi systemowe.

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

Twoje dane są nam potrzebne:
    • w celu zawarcia i wykonania umowy - tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
    • by prowadzić działania marketingowe - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
    • by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień - tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
    • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
    • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. serwisy samochodowe;
    • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
    • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Jakie prawa Ci przysługują?

Posiadasz prawo do:
    • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
    • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
    • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: kontakt@compet.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: czyli Compet Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Puławską 45B, 05-500 Piaseczno.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail: kontakt@compet.pl